Hisar   Gurugram(S)

Hisar   Gurugram

 • Sec 14 Gate No 1 @ 3.00PM 3.00PM

Gurugram-(Cyber City)   Hisar

 • Shankar Chowk @6.00PM 6.00PM
 • IFFCo Chowk Near Flyover bridge @6.05PM 6.05PM
 • Rajiv Chowk @6.15PM 6.15PM
 • Basai Chowk @6.30PM 6.30PM

Hisar   Gurugram-(Cyber City) (S)

 • Sec 14 Gate No.1@4.30AM 4.30AM

Gurugram   Hisar(S)

 • Shankar Chowk @6.00PM 6.00PM
 • Shankar Chowk @6.00PM 6.00PM
 • Shankar Chowk @6.00PM 6.00PM
 • Rajiv Chowk @6.15PM 6.15PM
 • Rajiv Chowk @6.15PM 6.15PM
 • Rajiv Chowk @6.15PM 6.15PM
 • Basai Chowk @6.30PM 6.30PM
 • Basai Chowk @6.30PM 6.30PM
 • Basai Chowk @6.30PM 6.30PM

Gurugram (Cyber City)   HIsar (Non AC)

 • Shankar Chowk @6.00PM 6.00PM
 • Shankar Chowk @6.00PM 6.00PM
 • Shankar Chowk @6.00PM 6.00PM
 • Rajiv Chowk @6.15PM 6.15PM
 • Rajiv Chowk @6.15PM 6.15PM
 • Rajiv Chowk @6.15PM 6.15PM
 • Basai Chowk @6.30PM 6.30PM
 • Basai Chowk @6.30PM 6.30PM
 • Basai Chowk @6.30PM 6.30PM

HIsar   Gurugram (Cyber City) (Non AC)

 • Sec 14 No. 1 @4.30AM 4.30AM
 • Hisar Cantt @4.45AM 4.45AM
 • Hansi ( Ambedkar Chowk) @5.00AM 5.00AM

Gurugram (Cyber City)   Hisar

Hisar   Gurugram

Hisar   Gurugram [Cyber City]

Gurugram [Cyber City]   Hisar